Dvorový poriadok Súkromného areálu Riviéra

 

 1. Vstup do súkromného areálu majú povolený len priatelia , s výhradným súhlasom majiteľa (registráciou) pre vstup do súkromného areálu so vstupom na vlastnú zodpovednosť; širokej verejnosti je vstup do areálu prísne zakázaný.

 2. Zaplatením vstupného na opaľovaciu plochu (pri ceste a s povolením na vstup do súkromného areálu (registrácia alebo osobný rozhovor), sa podrobuje každý návštevník všetkým ustanoveniam súkromného dvorového poriadku;

 3. Vstupné platí len na jeden deň. Deťom mladším ako 15 rokov je prístup na súkromnú stranu povolený len v sprievode osôb starších ako 18 rokov;

 4. Každý priateľ je povinný uposlúchnuť pokyny poverených členov areálu, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku, ako i dbať o čistotu vo všetkých priestoroch súkromnej riviéry;

 5. Priateľ, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku, alebo neuposlúchne pokyny poverených členov súkromnej riviéry, bude vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného na opaľovaciu plochu, priateľovi bude zrušená registrácia a zakázané ďalšie vstupy do súkromného areálu;

 6. Majiteľ za voľne uložené šaty za žiadnych okolností neručí. Majiteľ areálu neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov .Predmety nájdené na Súkromnej Riviére odovzdajte v pokladni a nechajte ich zapísať do knihy nálezov. Stratu osobných vecí sú povinní priatelia hlásiť okamžite po zistení tejto skutočnosti. Na dodatočné hlásenia tohto druhu majiteľ Súkromnej Riviéry nebude brať zreteľ; Návštevník je povinný nahradiť škody alebo straty, ktoré boli spôsobené jeho vinou;

 7. Zo súkromného areálu Riviéry sú vylúčený priatelia, ktorý majú horúčku, kašeľ, chrípku, zápal očných spojiviek, nákazlivé choroby, choroby budiace odpor – rany, vyrážky, priatelia s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby nečisté, alebo v podnapitom stave; Do súkromného zariadenia nemajú prístup chorý priatelia , nemoc ktorých by pri kúpaní sa mohla priamo ohroziť ich zdravie /epilepsia, srdcové problémy,…/ len na vlastné nebezpečenstvo;

 8. Priatelia sú povinní svojím oblečením – plavkami dbať na zásady mravnosti a slušnosti a ich čistotu. Vstup do súkromného bazénu je povolený len na boso po dôkladnom osprchovaní a prechode cez brodítko.

 9. Prvú pomoc je povinný podávať každý priateľ, ale najmä priateľ, ktorý absolvoval záchranársky kurz a je teda poučený o veciach priamo súvisiacich s podávaním prvej pomoci postihnutému.

NA SÚKROMNEJ RIVIÉRE SA ZAKAZUJE:

 • dopúšťať sa akýchkoľvek neprístojností, hlukom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom obťažovať ostatných priateľov;

 • je prísne zakázané volať o pomoc bez vážneho dôvodu;

 • močiť do vody, pľuvať a smrkať do vody, vyplachovať si ústa a uši vo vode;

 • čistiť alebo prať prádlo, príp. umývať sa mydlom v bazéne;

 • akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory Riviéry, bazénu a okolia, prípadne používať silne páchnuce mazadlá;

 • nosiť sklenené predmety k bazénu a opaľovaciu plochu;

 • trhať akékoľvek rastliny a poškodzovať zariadenia areálu;

 • vstupovať do oddelení alebo priestorov určených druhému pohlaviu;

 • odhadzovať ihly, ihlice, vlásenky, žiletky a iné ostré predmety;

 • jesť pokrmy v bazéne a pochôdzkovej časti okolo bazénu, hádzať odpadky jedál do vody, alebo akýmkoľvek iným spôsobom znečisťovať vodu v bazéne;

 • brať do areálu psov a iné zvieratá;

 • hrať sa v bazéne s loptou, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť ostatných priateľov;

 • pobiehať okolo bazénu, skákať do bazénu zo všetkých strán, striekať, vzájomne sa ponárať, hrať sa na naháňačku a podobne;

 • jesť a fajčiť v bazéne a okolo bazéna;

 • v bazéne používať nafukovacie matrace, automobilové kolesá a iné väčšie, alebo inak nevhodné nafukovacie pomôcky;

 • vstupovať do bazénu so šatstvom, topánkami.

 1. Priatelia sú povinní opustiť bazén 10 minút pred koncom návštevných hodín súkromného areálu

 2. Majiteľ si vyhradzuje právo zmeny návštevných hodín prípade nepriaznivého počasia. Pri nutnosti zatvorenia areálu kvôli nepriaznivému počasiu, alebo kvôli nepredvídanej technickej poruche nezavinenej majiteľom sa zaplatené vstupné nevracia.

 1. Vyvesené pokyny platia aj v čase akcií , čase súkromných akcii

 1. Samotným vstupom do areálu riviéry sa každý priateľ zaväzuje plniť a rešpektovať všetky pravidla Súkromnej Riviéry, Súhlasí s registráciou a zaväzuje sa, že vstupuje do areálu len za účelom opaľovania sa, využitia športových zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, so vstupom na vlastnú zodpovednosť.

majiteľ Súkromného areálu Riviéra