Prevádzkový poriadok bufetu Riviéra

 1. Vstup do areálu majú povolené len prizvaný a pozvaní priatelia, registrovaní a Facebookoví priatelia, širokej verejnosti je vstup do areálu PRÍSNE ZAKÁZANÝ.

 2. Zaplatením vstupného na opaľovaciu plochu (pri ceste) sa podrobuje každý návštevník všetkým ustanoveniam prevádzkového poriadku;

 3. Vstupné platí len na jeden deň. Deťom mladším ako 15 rokov je prístup do areálu povolený len v sprievode osôb starších ako 18 rokov;

 4. Každý priateľ je povinný uposlúchnuť pokyny zamestnancov areálu, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku, ako i dbať o čistotu vo všetkých priestoroch riviéry;

 5. Priateľ, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných osôb riviéry, bude vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného na opaľovaciu plochu, priateľovi bude zrušená registrácia a zakázané ďalšie vstupy do areálu;

 6. Prevádzkovateľ za voľne uložené šaty za žiadnych okolností neručí. Prevádzkovateľ areálu neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov .Predmety nájdené na Riviére odovzdajte v pokladni a nechajte ich zapísať do knihy nálezov. Návštevník je povinný nahradiť škody alebo straty, ktoré boli spôsobené jeho vinou;

 7. Z areálu Riviéry sú vylúčené osoby, ktoré majú horúčku, kašeľ, chrípku, zápal očných spojiviek, nákazlivé choroby, choroby budiace odpor – rany, vyrážky, osoby s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby nečisté, alebo v podnapitom stave; Do zariadenia nemajú prístup choré osoby, nemoc ktorých by pri opalovani mohla priamo ohroziť ich zdravie /epilepsia, srdcové problémy,…/ len na vlastné nebezpečenstvo;

 8. Návštevníci sú povinní svojím oblečením – plavkami dbať na zásady mravnosti a slušnosti a ich čistotu.

 9. Prvú pomoc je povinný podávať každý človek, ale najmä človek, ktorý absolvoval záchranársky kurz a je teda poučený o veciach priamo súvisiacich s podávaním prvej pomoci postihnutému.

 10. NA OPAĽOVACEJ PLOCHE SA ZAKAZUJE:

 • dopúšťať sa akýchkoľvek neprístojností, hlukom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom obťažovať ostatné osoby ;

 • je prísne zakázané volať o pomoc bez vážneho dôvodu;

 • akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory Riviéry, okolia, prípadne používať silne páchnuce mazadlá;

 • nosiť sklenené predmety na opaľovaciu plochu;

 • trhať akékoľvek rastliny a poškodzovať zariadenia areálu;

 • vstupovať do oddelení alebo priestorov určených druhému pohlaviu;

 • odhadzovať ihly, ihlice, vlásenky, žiletky a iné ostré predmety;

 • brať do areálu psov a iné zvieratá;

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín v prípade nepriaznivého počasia. Pri nutnosti zatvorenia areálu kvôli nepriaznivému počasiu, alebo kvôli nepredvídanej technickej poruche nezavinenej prevádzkovateľom sa zaplatené vstupné nevracia

12. Samotným vstupom do areálu riviéry sa každý priateľ zaväzuje plniť a rešpektovať všetky pravidla Riviéry